ການນຳ ແລະ ການບໍລິຫານ
      ການເຝິກອົບຮົມອັນດັບແຖວໜ້າດ້ານການນຳແລະການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໃນ ສ ປປ ລາວ ທ່ານກຳລັງຊອກຫາການເຝິກອົບດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຄົນບໍ່?
ຕະຫຼອດເວລາ ຜູ້ຄົນບອກພວກເຮົາວ່ານີ້ແມ່ນການເຝິກອົບຮົມແລະການພັດທະນາການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ພວກເຂົາເຄີຍເຫັນມາ. ການເຝິກອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມລວມມີ:

 • ການເຝິກອົບຮົມດ້ານການນຳແລະການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ
 • ການເຝິກອົບຮົມດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານວັດທະນະທຳແລະການພັດທະນາໜ່ວຍງານ
 • ການເຝິກອົບຮົມລະດັບສູງດ້ານການນຳແລະການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ
 • ການເຝິກອົບຮົມດ້ານການພັດທະນາພະນັກງານ
 • ການເຝິກອົບຮົມດ້ານຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ
 • ການເຝິກອົບຮົມດ້ານການຮັບມືກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
 • ຄວາມສາມາດດ້ານການແກ້ບັນຫາ
 • ການເຝິກອົບຮົມດ້ານການບໍລິຫານຈັດການກັບຄວາມຕຶງຄຽດ
 • ການເຝິກອົບຮົມດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເວລາ
 • ການເຝິກອົບຮົມດ້ານການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ
 • ການເຝິກອົບຮົມການຮຽນແບບເລັ່ງລັດ
 • ການປ່ອຍທ່າແຮງຂອງການຂາຍ
 • ຄວາມສາມາດໃນການກ້າສະແດງອອກ
 • ການບັນທຶກກອງປະຊຸມ
 • ການບໍລິການການປະຊຸມ
 • ການເປັນຜູ້ນຳແລະຜູ້ບໍລິຫານທີ່ດີ
 • ການເປັນຜູ້ຊ່ວຍແບບມືອາຊີບ
 • ການບໍລິຫານຫ້ອງການທີ່ທັນສະໃໝ
 • ການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍງານ
 • ການໃຊ້ເວລາກັບພະນັກງານທັງໝົດນອກສະຖານທີ່

ພວກເຮົາໃຫ້ການເຝິກອົບຮົມດ້ວຍການສຸມໃສ່ 6 ຄວາມສາມາດໃນການນຳແລະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ສຳຄັນ:

 1. ຕັ້ງແລະບັນລຸເປົ້າໝາຍ
 2. ສື່ສານຢ່າງຖືກຕ້ອງທ່ຽງຕົງ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ
 3. ບໍລິຫານເວລາ: ວາງແຜນລ່ວງໜ້າ, ຈັດບູລິມະສິດ ແລະ ການແຈກຢາຍວຽກງານ
 4. ຮັບມືກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງ: ການຮັບມືກັບຄົນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກແລະປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ
 5. ກະຕຸ້ນຕົນເອງ: ພັດທະນາທັດສະນະຄະຕິໃນທາງບວກ
 6. ການນຳ: ໃຫ້ແຮງບັນດານໃຈຄົນອື່ນແລະສ້າງບັນຍາກາດການເຮັດວຽກໃນທາງບວກ

ໝາຍເຫດ: ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າໃນການ ວາງຄົນໃນສະຖານະການທີ່ໜ້າອັບອາຍດ້ວຍການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສະແດງຕໍ່ໜ້າໝົດທຸກຄົນ. ສະນັ້ນທ່ານສາມາດສະບາຍໃຈໄດ້: ທ່ານມາເຝິກອົບຮົມນຳພວກເຮົາຢ່າງສະບາຍໃຈ; ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ!

ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຈອງການເຝິກອົບຮົມດຽວນີ້?
      “ພວກເຮົາຕ້ອງການຈອງການເຝິກອົບຮົມດຽວນີ້ຍ້ອນວ່າການນຳແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງພວກເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມແບບຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ: ພວກເຂົາສ່ວນຫຼາຍເຂົ້າມາພ້ອມກັບຄວາມສາມາດແລະປະຫວັດດ້ານເຕັກນິກ. ໃນດ້ານເຕັກນິກ ຜູ້ນຳແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງພວກເຮົາເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ແຕ່ວ່າ ໃນດ້ານບົດບາດ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນຳແລະຜູ້ບໍລິຫານທີ່ສາມາດໃຫ້ແຮງບັນດານໃຈ, ແມ່ນຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງຢູ່.

     ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າເຮັດແນວໃດເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດພັດທະນາຄວາມສາມາດດ້ານການນຳແລະການບໍຫານ. ພວກເຂົາຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ມີຄວາມຮອບຮູ້ພຽບພ້ອມໃນການນຳພາໜ່ວຍງານແລະໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂຄງການ.

     ຜົນຂອງການປ່ຽນແປງອັນສຳຄັນພາຍໃນອົງການໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ມີຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນເພື່ອສະໜອງການເຝິກອົບຮົມດ້ານການນຳແລະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາຍໃນອົງການເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດກຽວພ້ອມໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, ໃນຖານະອົງການໜຶ່ງ, ເພື່ອທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ສຳລັບປີ 2012 ແລະ ປີຕໍ່ໆໄປ.”

ໃຜຄວນເຂົ້າຮັບການເຝິກອົບຮົມດ້ານການພັດທະນາການນຳແລະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ?

     ລາຍການການເຝິກອົບຮົມດ້ານການພັດທະນາພະນັກງານນີ້ແມ່ນສຳລັບທຸກຄົນທີ່ສົນໃຈທີ່ຈະໄດ້ສີ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກຕົວເຂົາເອງແລະຄົນອື່ນ.ການເຝິກອົບຮົມນີ້ມີຜົນດີຕໍ່:

 • ຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ບໍລິຫານ
 • ຜູ້ທີ່ມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານເປັນເທື່ອທຳອິດ
 • ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
 • ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ
 • ຫົວໜ້າສາຍງານແຖວໜ້າ