“ການ​ບໍລິຫານ​ໂຄງການຍຸກໃໝ່ໃຫ້ສຳເລັດ”, ວັນ​ທີ: 22-26/07/2024 (5ມື້)

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ:

ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ລົງເລິກໃນການແນະນຳທັກສະຫລື​ຄວາມ​ສາມາດການວາງແຜນການແລະການກວດກາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໃໝ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳໂຄງການແລະລາຍການເພື່ອໃຫ້ໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ.ນັກສຳມະນາກອນຈະຮຽນຮູ້ວິທີວາງແຜນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການພັດທະນາໂດຍວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມແລະວິທີວາງລະບົບການຕິດຕາມກວດກາຄົບຊຸດnເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກໂຄງການ ທີ່ເຂົາ ເຈົ້າຮັບຜິດຊອບຈົນສຳເລັດຜົນ.

ຕອນທ້າຍຂອງຫຼັກສູດບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຮຽນຮູ້ສາມທັກສະການບໍລິຫານທີ່ສຳຄັນຄື:

  • ການວາງແຜນວຽກແບບມີສ່ວນຮ່ວມ;
  • ການຈັດແບ່ງ​ເງິນ ຫລື ວັດຖຸ, ແລະການຂື້ນແຜນງົບປະມານຂອງ​ໂຄງການພັດທະນາ;
  • ສ້າງລະບົບການບໍລິຫານເພື່ອຈຸດປ​ະສົງ​ໃນ​ການ​ຕິດຕາມກວດກາຂອງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ໂຄງການ.
ເປົ້າໝາຍ​ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ/ນັກສຳມະນາກອນ:

ຫຼັກສູດການບໍລິຫານໂຄງການໃຫ້ແກ່ນັກພັດທະນາອາຊີບໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ຂະແໜງການແລະການບໍລິຫານໂຄງການ,ຕ້ອງການພັດທະນາຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ທັນສະໄໝແລະຄຸ້ນເຄີຍກັບວິຊາ​ການພັດທະນາທີ່ຫຼ້າສຸດໃນການວາງແຜນການ, ສ້າງແຜນງົບປະມານແລະດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາ​ໂຄງການ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ.

ເນື້ອ​ໃນການຝຶກອົບຮົມ:

ສ່ວນ​ທີ່ 1: ການວາງແຜນການແລະວາງແຜນງົບປະມານ:

1. ການແນະນຳໜ້າທີ່ແລະພາລະບົດບາດ​ຂອງຂອງຫົວໜ້າໂຄງການ.
2. ເຄື່ອງມືສຳລັບການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.
3. ການ​ອອກ​ແບບ​ໂຄງການ​ໂດຍ​ໃຊ້Logical Framework.
4. ການສ້າງຕົວຊີ້ວັດໄລຍະຍາວແລະໄລຍະສັ້ນ.
5. ການວາງແຜນງົບປະມານແບບຄົບຊຸດ​ໂຄງການ ແລະ​ແບບເປັນພະແນກ

ສ່ວນ​ທີ່ 2: ການປະຕິບັດແຜນການແລະການກວດກາ:

1. ອອກແບບຕົວຊີ້ວັດໂດຍອີງໃສ່ລະບົບການກວດກາ,(ການ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ)
2. ການສ້າງ​ລະບົບ MIS ຫລື​ ລະບົບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ບໍລິຫານ​ໂຄງການ
3. ໂຄງຮ່າງ​ແບບການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ
4. ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບຸກຄົນ
5. ການ​ຄວບ​ຄຸມ ຕິດ​ຕາມ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ໂຄງ​ການ
6. ການລົງ​ຢ້ຽມຢາມ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ